Önümler

Biz
Reňk-P

“Color-P”, 20 ýyldan gowrak wagt bäri egin-eşik belgileri we gaplaýyş pudagynda ýöriteleşen Hytaýyň global marka çözgüdi üpjün edijisidir.Biz Şanhaý we Nanjing şäherine ýakyn bolan Suzhou şäherinde döredildi, halkara metropolyň ykdysady radiasiýasyndan peýdalanyp, “Made In China” -e buýsanýarys!

“Color-P” ilki Hytaýyň hemme ýerinde egin-eşik fabrikleri we iri söwda kompaniýalary bilen netijeli we uzak möhletli hyzmatdaşlyk gatnaşyklaryny ýola goýdy.Uzak möhletleýin çuňňur hyzmatdaşlygyň üsti bilen belliklerimiz we gaplamalarymyz ABŞ, Europeewropa, Japanaponiýa we dünýäniň beýleki ýerlerine eksport edildi.

Zawodymyz

Zawodymyz 60-dan gowrak dokma enjamlary, çaphanalar we beýleki degişli enjamlar bilen enjamlaşdyrylandyr.Tehniki hünärmenlerimiz her ýyl iň täze tehniki maglumatlary yzarlaýarlar.
kompaniýa_intr_ico

Durnuklylyk

Durnukly ösüş “Color-P” döredileli bäri baky mowzuk.

Durnukly ösüş “Color-P” döredileli bäri baky mowzuk.Özümiziň ýokary hilli ösüşimiz üçin bolsun ýa-da daşky gurşawyň durnuklylygy we sosial abadançylyk üçin bolsun, bularyň hemmesi içerden durnukly ösüş kärhanasyny gurmagy talap edýär.Hytaýyň rehimsiz ykdysady ösüşi döwri geçdi, indi biziň ýaly belli bir göwrümli hytaý kärhanalarynyň köpüsi Hytaýda öndürilen zatlaryň hemmesini netijelilige we hiline gönükdirmek üçin bilelikde işleýär.Bu durnukly ösüş bilen aýrylmaz bolmalydyr.

SIZI AL hemişe almagyňyzy üpjün ederis

IEST GOWY Netijeler
 • Hil barlagy

  Hil barlagy

  Çybygy gaty ýokary goýduk we ädimme-ädim ýokarlandyrmagy dowam etdirýäris.Kompaniýanyň her bölüminde hil gözegçiligi düşünjesini kökledik. Hil gözegçiligi bölüminden başga her bir ädimiň hiline üns bermek üçin her kim goşant goşup biler diýip umyt edýäris.“Made-In-China” hilini indiki derejä çykarmak isleýäris.“Made in China” hil bilen manydaş bolsun.Diňe özümizi yzygiderli döwüp, uzak wagtlap dünýäde özüni tanadyp bileris.

 • Reňk dolandyryşy

  Reňk dolandyryşy

  Reňk dolandyryşy, kärhananyň näderejede ýokary bolup biljekdigini kesgitleýän çap we gaplaýyş pudagy üçin diýseň möhüm bilimdir.Önümdäki reňkleriň yzygiderliligini we birmeňzeşligini üpjün etmek üçin ýörite reňk dolandyryş bölümini döretdik.Reňk dolandyryş bölümimiz çykyş reňkiniň her önümçilik ädimini barlaýar.Hromatiki aberasiýanyň sebäplerini çuňňur öwreniň.Dizaýndan taýýar önüme çenli müşderilerimiz üçin iň kanagatlanarly önüm öndüreris. Şonuň üçin marka adyna “Reňk” sözüni goýýarys.

 • Tehnologiýa täzelenmesi

  Tehnologiýa täzelenmesi

  Zähmeti köp talap etmeýän önümçilik pudagy hökmünde enjamlaryň we önümçilik tehnologiýasynyň täzelenmegi has möhümdir.Şonuň üçin önümçilik kuwwatyny yzygiderli bäsdeşlik etmek üçin. Her ýyl tehniki hünärmenlerimiz iň täze tehniki maglumatlary gözden geçirýärler.Haçan-da möhüm tehniki täzelenme ýüze çyksa, kompaniýamyz çykdajylara garamazdan enjamlarymyzy ilkinji gezek täzelär.20 ýyldan gowrak ösüşden soň, gowy taýýarlanan tehniki topar önümçilik derejämizi indiki derejä çykarmagy dowam etdirer.