Biz Reňk-P

Hytaýda öndürildi, dünýäni reňkläň

Kompaniýa syn

kompaniýa syn

“Color-P”, 20 ýyldan gowrak wagt bäri egin-eşik belgileri we gaplaýyş pudagynda ýöriteleşen Hytaýyň global marka çözgüdi üpjün edijisidir.Biz Şanhaý we Nanjing şäherine ýakyn bolan Suzhou şäherinde döredildi, halkara metropolyň ykdysady radiasiýasyndan peýdalanyp, "Made In China" -e buýsanýarys!
“Color-P” ilki Hytaýyň hemme ýerinde egin-eşik fabrikleri we iri söwda kompaniýalary bilen netijeli we uzak möhletli hyzmatdaşlyk gatnaşyklaryny ýola goýdy.Uzak möhletleýin çuňňur hyzmatdaşlygyň üsti bilen belliklerimiz we gaplamalarymyz ABŞ, Europeewropa, Japanaponiýa we dünýäniň beýleki ýerlerine eksport edildi.

Reňk-P, şeýle hem Hytaýyň güýçli senagat zynjyry bilen energiýa bilen üpjün edildi.Häzirki wagtda dünýä geýim markalaryna has gowy hyzmat etmek üçin Günorta-Gündogar Aziýanyň köp sanly egin-eşik fabrikleri bilen hyzmatdaşlygymyzy giňeltdik.20 ýyldan gowrak wagtyň dowamynda, müşderi tarapyndan dolandyrylýan kompaniýa medeniýetinde önümçilik derejesine, önümiň hiline we bir gezeklik çözgüdine yzygiderli üns berýäris.
Egin-eşik markalaryna satyjylar hödürlemek elmydama “Color-P” -iň hyzmat düşünjesidir.Sebäbi ähli eşik markalary üçin elmydama bir eşikden beýlekisine yzygiderliligi saklap bileris.“Color-P” -iň global önümçilik mümkinçilikleri we tehniki hünärmenler topary bilen, müşderilere gaplamak we eşikdäki ýazgylary üçin reňk, hil, ştrih-kod we beýleki nokatlaryň yzygiderliligini kepillendirip biler.Broker däl-de, önüm öndüriji bolmagyň artykmaçlygy, “Color-P” önümçilik döwründe hemişe bolup geçýän gutulgysyz ýalňyşlyklara ýol bermek bilen önümçilik wagtyny takyk görkezmäge mümkinçilik berýär;iberiş güni ýetmezçilige sebäp bolup biljek isrip ýaly.Reňk-P, çig maldan başga önümçiligi üçin üçünji taraplara bil baglamaýar.Reňk-P hiline gözegçilik bölümi ähli önümçiligiň müşderi tarapyndan kesgitlenen kabul ederlikli parametrlere laýyk gelmegini üpjün edýär.Toparyň “Color-P” hil standartlaryna laýyk gelmegini üpjün etmek üçin iberilmezden ozal her önümçilikde birnäçe dürli synag geçirilýär.

reňk hakda

Taryh

1991-nji ýylda esaslandyryjymyz etiket önümçiligine girdi we etiket pudagynda hemme zady öwrenip, iň esasy önümçilik tehnologiýasyndan ädimme-ädim öwrenip başlady.8 ýyllap zähmet çekensoň, bar bolan kompaniýanyň iş pelsepesi indi onuň pikiri bilen kanagatlanmaýar.Şeýlelik bilen, dünýädäki geýim markalaryna hyzmat edýän bellik we gaplama işini gurmagy maksat edinip, pudagyň tehnologiýasyna, satuwyna we iş pelsepesine çuňňur düşünmek bilen kompaniýany özbaşdak açdy.Kem-kemden esaslandyryjynyň özüne çekijiligi we işewürlik düşünjesi önümçilik, satuw, amal, logistika we beýleki ugurlar boýunça zehinleri birin-birin özüne çekdi.

2004-nji ýyla çenli geljekki ösüş üçin berk binýady döredip, berk ýadro topary döredildi.Şondan bäri, esaslandyryjynyň iş pelsepesi bilen soň goşulan her bir adam, global marka eşikleri üçin has gowy hyzmat bermäge çalyşýar.

Biziň iş pelsepämiz

Biziň iş pelsepämiz

Önümçilik tehnologiýasyny yzygiderli gowulandyrmak, prosesiň netijeliligini optimizirlemek, önümçiligiň ýitgilerini azaltmak we baha artykmaçlygyny gazanmak üçin önümlere laýyk gelmeýän önümler.Hemişe hil we hyzmaty birinji ýerde goýuň.

Biziň wezipämiz we gözýetimimiz

Biziň wezipämiz we gözýetimimiz

Biziň wezipämiz ýönekeý: Müşderilere has gowy hyzmat, has gowy önüm we has gowy baha bermek! Global ýerli saýtlary kem-kemden dörediň we durnukly we yzygiderli standarty üpjün ediň.

Biziň gözýetimimiz, marka we gaplamak üçin dünýäde meşhur kärhana bolmak we müşderilerimize ajaýyp müşderi hyzmaty, ajaýyp önümler we hemişelik baha bermek bilen synp çözgütlerini üpjün ediji we hyzmatdaşda iň gowusy bolup hyzmat etmekdir.