Sorag-jogap

Frequygy-ýygydan berilýän soraglara çalt jogaplar

General

MOQ bilen duşuşmak üçin näçe bellik ýa-da paket goýmaly?

Bellikler üçin -Reňk-P, adaty bellik önüminiň MOQ 50 $ bilen müşderimiziň ösüşini goldaýar.Aýratyn kategoriýalar üçin MOQ çig malyň çäklendirilmegi sebäpli has ýokary bolup biler.

Gaplamak üçin-Umuman, MOQ belliklerden has ýokary.Aýratyn materiallar ýa-da dizaýnlar üçin sargyt jikme-jiklikleri bilen hasabymyzyň dolandyryjysyna ýüz tutuň.

Gyssagly sargytlary ýerleşdirip bilersiňizmi?

Hawa, ýöne gyssagly töleg bolup biler.24-48 sagadyň dowamynda gyssagly eltip bermek hyzmatlarymyz bar, wagtymyzy we sargyt mukdarymyzy tassyklamak üçin Pls hasaby dolandyryjymyz bilen habarlaşyň.

Önümçiligiň gurşun wagty näçe?

Taslamanyň mukdaryna, materiallaryna we çylşyrymlylygyna baglydyr.

Bellikler üçin- adatça sargyt tassyklanylandan 1 hepde içinde taýýar we elýeterli.

Gaplamak üçin-Adatça sargyt tabşyrmak we öndürmek üçin 2 hepdeden gowrak wagt gerek bolar.

Has takyk gowşuryş senesi üçin hasabymyzyň ýolbaşçylary bilen habarlaşmagyňyzy haýyş edýäris.

Sitata

Takyk sitata nädip alyp bilerin?

Sitata bermek üçin önümiň görnüşi, önümiň ölçegi, materiallar, mukdar, dizaýn tertibi ýa-da nusga we gowşuryş salgysy boýunça talaplaryňyzy almaly bolarys.

Şeýle bolsa, býudjetiňiziň laýyk gelmegini üpjün edip, iň soňky nyrhdan has takyk bolar we mümkin boldugyça aç-açan bolup bileris.

Nusgalar we çeper eserler

Sargyt goýmazdan ozal hakyky nusga alyp bilerinmi?

Elbetde, sargyt goýmazdan ozal hakyky nusga alyp bilersiňiz, dizaýnyňyzyň hakyky önüme nähili terjime edilýändigine begenýändigiňizi anyklamak üçin size taýýardyrys.We eden hilimize degip, seretmäge rugsat bermek isleýäris.

Subutnama nusgasy üçin töleg näçe?

Bellikler üçin- Bellik nusgalarynyň köpüsi mugt.Hasap dolandyryjymyz, bu hyzmat üçin tölemeli töleglerimiziň bahasy ýokary bolsa, siziň bilen iki gezek tassyklar.

Gaplamak üçin-Adaty kagyz paketleri üçin hiç hili subutnama tölegi bolmaz.Paperörite kagyz nusgalary gerek bolsa töleg talap ediler.Plastiki gaplama nusgalary üçin, galyplarynyň gaty gymmatlygy sebäpli käbir tölegler gerek.

 

Nusga almak üçin näçe wagt gerek?

Nusga almagyň wagty, çeper eseriň subutnamasyny tassyklan pursatyňyzdan başlaýar.

Bellikler üçin- köplenç nusga ýasamakda 3-6 iş güni alýar.Someöne käbir ýöriteleşdirilen zerur materiallar we bejeriş prosesi üçin şoňa görä has uzaga çeker.Nusgalary tassyklanyňyzdan soň, sargytlaryňyzy döredip başlarys.

Gaplamak üçin-Kagyz materiallaryndaky paketler nusga almak üçin 7 gün gerek.Dizaýn ýa-da material talaplaryny özleşdiren bolsaňyz, 14 güne has uzyn bolardy.

Plastiki paketler üçin nusga ýasamak üçin takmynan 2 hepde gerek bolar.Pls hasaby dolandyryjymyz bilen iki gezek tassyklaň.

Highokary çözgütli sungat eserim ýok bolsa näme etmeli?Kömek edip bilersiňizmi?

Çyzgylaryňyz ýok bolsa, ähli maglumatlaryňyzy bize bermegiňizi haýyş edýäris, dizaýn toparymyz siziň berýän elementleriňize esaslanyp dizaýn eder.Çeper eserleri mugt alarsyňyz.

Size reňk salgylanmasyny nädip bermeli?

Islän reňkleriňize salgylanmak üçin Pantone Solid Coated ýa-da Uncoated ulanyň.Hex ýa-da RGB reňkleri dürli monitor sazlamalaryna esaslanyp dürli görüner.

Eltip bermek we tölemek

Kompaniýamyň köp sanly sebitde ammarlary we zawodlary bar.Her sebite önüm iberip bilersiňizmi?

Hawa!Locationerleşýän ýerimiz, ilkinji gezek dünýäniň dürli künjeklerine eltip bermekde Şanhaý portunyň golaýynda.Önümlerimiziň barjak ýerlerine garamazdan yzygiderli hilli bolmagyny üpjün edýäris.

Has gowy hyzmat bermek we globallaşmagy çaltlaşdyrmak üçin ädimme-ädim dünýäde ýerli saýt gurarys.Biziň bilen habarlaşyň we talaplaryňyzy has giňişleýin ara alyp maslahatlaşmakdan hoşal bolarys.

Nädip tölemeli?

T / T, LC we Wizany kabul edýäris.

Karz şertlerini kabul edýärsiňizmi?

Öň aramyzda hiç hili hyzmatdaşlyk ýok bolsa, forma esasynda tölemegiňizi haýyş edýäris.Aşakdaky söwda, aýlyk hasabat hökmünde degişli töleg möhletinde ylalaşylýar.

ýüklemek1

Faýly göçürip al

sargytlaryň hemmesini tanatmak: sargyt nädip başlap bileris.


Onýyllyk tejribämizi belligiňize we gaplama marka dizaýnlaryna getiriň.