Hangtaglar we kartoçkalar

Printörite çap edilen egin-eşik önümi kagyz bellikleri

Hangtaglar, eşiklerdäki iň aňsat gabat gelýän aksessorlardyr we müşderiler tarapyndan üns bilen okalýar. Hangtaglar diňe bir esasy eşik maglumatlary girizmek bilen çäklenmän, markaňyzyň hilini, tagamyny we güýjüni hem görkezýär.

 

FSC kepillendirilen ýa-da agaç däl kagyzlary, sim, möhür ýa-da asma bellikleriňiz üçin lentalary gözleýärsiňizmi, elmydama markaňyzyň isleglerine we dowamly ugruna laýyk dogry saýlawlarymyz bar.

Hangtag (1)
Hangtag (2)
Hangtag (3)
Hangtag (4)
Hangtag (5)
Hangtag (6)
Hangtag (7)
Hangtag (8)
Hangtag (9)

Reňk-P tarapyndan düşürildi

Egin-eşik markasy bellikleri üçin ýörite çap edilen eşik önümleri

Hangtaglar eşiklerdäki iň aňsat gabat gelýän esbaplardyr we müşderiler tarapyndan üns bilen okalýar. Hangtaglar diňe bir esasy eşik maglumatlary girizmek funksiýasyna eýe bolman, eýsem markaňyzyň hilini, tagamyny we güýjüni görkezýär.

Bu, müşderä haýsy marka şahsyýetini döredendigiňizi görkezmek üçin ajaýyp mümkinçilikdir.Gowy çap edilen bellik muny düşnükli suratlar we özüne çekiji materiallar bilen üpjün eder. Reňk-P görnüşinde ajaýyp dizaýn alyp, doly reňkli yzlar we sarp edijä hödürläp bileris, müşderiler olary özüne çekiji görerler. zyňmakdan çekin.

Hangtaglar (1)
Hangtaglar (2)

Dizaýnyňyzy dogry ýola salmagyň ýeke-täk usuly ýok, ýöne müşderileriň döredijilik asma belliklerine jogap berýändigi hemmelere mälimdir.Sarp edijileriň zyňmak isleýän höwesjeň çap we özüne çekiji kagyzlaryndaky habaryňyzyň ýitirilmegine ýol bermäň.Asma bellikleri nädip dogry almalydygyny bilýän bellik öndürijilerimiz.Indi biziň bilen habarlaşyň.

Esasy aýratynlyklary

Müşderileriňiziň okamagy üçin marka hekaýalaryňyzy çap etmek.

Material Gaýtadan işlenenden soň özleşdiriň
  • Bambuk kagyzy: Durnukly we täzelenip bilýän alternatiw material bolan bambukdan ýasalan önümler
  • Daş kagyz: Gaýtadan işlenip bilinýän we suwa, ýaglara we kirlere çydap bilýän ezilen daşdan ýasaldy.
  • FSC kagyzlary: Kagyz kagyzy, ýörite kagyz, karton · PVX, mata, deri, metal bar
  • Kesmek we şekillendirmek
  • Nagyşlamak we karz bermek
  • GÖZLER, STRINGLER we PINLER
  • Indentasiýa, konweks / konkaw, urmak
  • Laminasiýa: mat laminasiýa, ýalpyldawuk laminasiýa, ýüpek laminasiýa
  • Metal folga: folga möhürlemek, metal pms çap etmek, mis ölmek

Döredijilik hyzmatlary

Markaňyzy tapawutlandyrýan ähli bellik we paket sargytlarynyň ýaşaýyş siklinde çözgütler hödürleýäris.

sheji

Dizaýn

Markaňyz, işiňiz üçin iň möhüm baýlykdygyna ynanýarys - halkara derejesinde ykrar edilen ýa-da täze başlangyç.Dogry görünmäge kömek ediň we bellikleriňizde we paketleriňizde duýuň ýa-da ähli çap ediş aýratynlyklaryna laýyk gelmegini üpjün etmek üçin zerur düzedişler ediň. Iň oňat täsir galdyryň we marka filosofiýaňyzy takyk beýan ediň.

peoductsmanager

Önümçiligi dolandyrmak

“Color-P” -de ýokary hilli çözgütler bilen üpjün etmek üçin ýokardan we daşardan gitmegi maksat edinýäris. Lnk Dolandyryş ulgamy Takyk reňk döretmek üçin elmydama her syýa mukdaryny ulanýarys. pudak standartlaryna.Eltip bermek we inwentar dolandyryşy Wel'l logistikaňyzy birnäçe aý öňünden meýilleşdirmäge we inwentarlaryňyzyň her tarapyny dolandyrmaga kömek eder.Saklamak ýükünden boşadyň we bellikleri we paketleriň sanawyny dolandyrmaga kömek ediň.

Şengtair

Ekologiýa taýdan arassa

Önümçiligiň her ädiminde biz siziň bilen.Çig mal saýlamakdan tä çap edilýänçä ekologiýa taýdan arassa proseslere buýsanýarys.Diňe býudjetiňize we meýilnamaňyza dogry zat bilen tygşytlamagy amala aşyrmak bilen çäklenmän, markaňyzy durmuşa geçireniňizde ahlak kadalaryny goramaga çalyşyň.

Durnuklylyk goldawy

Markaňyzyň islegine laýyk gelýän durnukly bellikleriň täze görnüşlerini ösdürmegi dowam etdirýäris

we galyndylaryňyzy azaltmak we gaýtadan işlemek maksatlaryňyz.

Suwly syýa

Suw esasly syýa

gant şugundyry

Şeker gapagy

soýalan syýa

Soya esasly syýa

Poliester ýüplük

Poliester ýüplük

Organiki pagta

Organiki pagta

Zygyr

Zygyr

LDPE

LDPE

Ezilen daş

Ezilen daş

Cornstarch

Cornstarch

Bambuk

Bambuk

Onýyllyk tejribämizi belligiňize we gaplama marka dizaýnlaryna getiriň.