Atylylyk geçiriş bellikleri

Printörite çap edilen PET eşiksiz ýylylyk geçiriji geýim bellikleri

Atylylyk geçiriş bellikleri tagsyz, bu olary egin-eşik pudagynda meşhur edýär, sebäbi bu ýazgylar islendik önüme arassa, gutarnykly görnüş döredýär we müşderilere has gowy geýinmek tejribesini berýär.

Arassa, "belligi ýok" görnüş üçin.

Atylylyk geçiriş bellikleri (1)
Atylylyk geçiriş bellikleri (2)
Atylylyk geçiriş bellikleri (3)
Atylylyk geçiriş bellikleri (4)
Atylylyk geçiriş bellikleri (5)
Atylylyk geçiriş bellikleri (6)
Atylylyk geçiriş bellikleri (7)
Atylylyk geçiriş bellikleri (8)
Atylylyk geçiriş bellikleri (9)

Reňk-P tarapyndan düşürildi

Printörite çap edilen PET kagyzy, egin-eşik üçin ýylylyk geçiriji geýim bellikleri

Etiketkasyz etiketkanyň daşky görnüşini we duýgusyny islän wagtyňyz ýylylyk geçirijisi idealdyr. Bu ýazgylar islendik önüme arassa, gutarnykly görnüş döredýär we müşderilere has gowy geýinmek tejribesini berýär.

Heatylylyk geçiriji eşikleriň we egin-eşikleriň alternatiw görnüşidir.Specialörite wilkalary we dizaýn prosesini ulanyp, gönüden-göni eşik matasyna ulanylýar, netijede "belliksiz" marka ýa-da bellik bolýar.Bu egin-eşik pudagynyň ýeňil, ýakyn we sport eşikleri pudaklarynda gaty meşhurdyr.

Atylylyk geçiriş bellikleri (1)
Atylylyk geçiriş bellikleri (1)

Surat - dizaýnyňyz - kagyz ýüzüne geçer ýa-da polotno ýa-da rulonlarda arassalanar. Bu belliksiz ýazgylar tebigy we sintetiki materiallaryň köpüsine ýapyşyp biler.Sargyt bereniňizde, olaryň goýuljak takyk matasyny biliň.Bize bu maglumatlary bermek bilen, ýuwmak prosesine çenli saklaýyş belliklerini öndürip bileris.Şeýle hem, materialy öňünden bilip, programma görkezmelerini berip bileris.

Dizaýn şekili ýörite geçiriş kagyzyna (100% gaýtadan işlenip bilner) ýa-da sintetiki filmde (PET / PVC material) çap edilýär.Bu substratyň goýberiş gatlagy diýlip atlandyrylýan ýörite örtügi bar.
Çap etmegiň usullaryna küpek Ekrany, Flexo, Sanly ýa-da käwagt bu ulgamlaryň ikisiniň kombinasiýasy girýär.

Atylylyk geçiriş bellikleri (2)

Esasy aýratynlyklary

Skinörite derini bejermek belligi.

Ulanylyşy Reňk-P ýylylyk geçiriş belligi ýokary çyralar
Ulanylýar

 • Sport geýimi
 • Sport futbolkalary
 • Içki eşikler
 • Içki eşikler
 • Yzky boý köýnek ýazgylary
 • Täze doglan beden ýaly çaga önümleri giňden ulanylýar
 • Bellik ýok
 • Çalt programma
 • Gaýtadan ulanylýan material
 • Deriniň üstüne sürtülýän bellikden gaça duruň
 • Senagat kir ýuwulýan ýerinde 100+ ýuwmakdan halas boluň
 • Geýimlere uzak möhletli berk ýapyşma

Döredijilik hyzmatlary

Markaňyzy tapawutlandyrýan ähli bellik we paket sargytlarynyň ýaşaýyş siklinde çözgütler hödürleýäris.

sheji

Dizaýn

Markaňyz, işiňiz üçin iň möhüm baýlykdygyna ynanýarys - halkara derejesinde ykrar edilen ýa-da täze başlangyç.Dogry görünmäge kömek ediň we bellikleriňizde we paketleriňizde duýuň ýa-da ähli çap ediş aýratynlyklaryna laýyk gelmegini üpjün etmek üçin zerur düzedişler ediň. Iň oňat täsir galdyryň we marka filosofiýaňyzy takyk beýan ediň.

peoductsmanager

Önümçiligi dolandyrmak

“Color-P” -de ýokary hilli çözgütler bilen üpjün etmek üçin ýokardan we daşardan gitmegi maksat edinýäris. Lnk Dolandyryş ulgamy Takyk reňk döretmek üçin elmydama her syýa mukdaryny ulanýarys. pudak standartlaryna.Eltip bermek we inwentar dolandyryşy Wel'l logistikaňyzy birnäçe aý öňünden meýilleşdirmäge we inwentarlaryňyzyň her tarapyny dolandyrmaga kömek eder.Saklamak ýükünden boşadyň we bellikleri we paketleriň sanawyny dolandyrmaga kömek ediň.

Şengtair

Ekologiýa taýdan arassa

Önümçiligiň her ädiminde biz siziň bilen.Çig mal saýlamakdan tä çap edilýänçä ekologiýa taýdan arassa proseslere buýsanýarys.Diňe býudjetiňize we meýilnamaňyza dogry zat bilen tygşytlamagy amala aşyrmak bilen çäklenmän, markaňyzy durmuşa geçireniňizde ahlak kadalaryny goramaga çalyşyň.

Durnuklylyk goldawy

Markaňyzyň islegine laýyk gelýän durnukly bellikleriň täze görnüşlerini ösdürmegi dowam etdirýäris

we galyndylaryňyzy azaltmak we gaýtadan işlemek maksatlaryňyz.

Suwly syýa

Suw esasly syýa

gant şugundyry

Şeker gapagy

soýalan syýa

Soya esasly syýa

Poliester ýüplük

Poliester ýüplük

Organiki pagta

Organiki pagta

Zygyr

Zygyr

LDPE

LDPE

Ezilen daş

Ezilen daş

Cornstarch

Cornstarch

Bambuk

Bambuk

Onýyllyk tejribämizi belligiňize we gaplama marka dizaýnlaryna getiriň.