Marka marka çözgütleri

Reňk-P eşik markasy çözgütleri dünýädäki egin-eşik markalaryna hyzmat etmekdir.Egin-eşikdäki her bir aksessuar we önüm üçin önümçilikde we hyzmatda global yzygiderliligi üpjün edýäris.Her bir marka, her bir müşderi, her bir bellik önümleri toplumy, haçan-da bir sargyt goýsaňyz, başdan ahyryna çenli size şol bir hil we hyzmat berip biljekdigimizi üpjün etmek üçin maglumatlar bazamyza gireris.Netijeliligiň, hiliň we bahanyň artykmaçlyklary, “Made in China” stardandyny yzygiderli yzarlamagymyz bolar we dünýä derejesinde marka çözgütleri kompaniýasy bolmak üçin bu artykmaçlyklara esaslanarys.

 • Printörite çap edilen egin-eşik önümi kagyz bellikleri

  Hangtaglar we kartoçkalar

  Hangtaglar, eşiklerdäki iň aňsat gabat gelýän aksessorlardyr we müşderiler tarapyndan üns bilen okalýar. Hangtaglar diňe bir esasy eşik maglumatlary girizmek bilen çäklenmän, markaňyzyň hilini, tagamyny we güýjüni hem görkezýär.

   

 • Printörite çap edilen PET eşiksiz ýylylyk geçiriji geýim bellikleri

  Atylylyk geçiriş bellikleri

  Atylylyk geçiriş bellikleri tagsyz, bu olary egin-eşik pudagynda meşhur edýär, sebäbi bu ýazgylar islendik önüme arassa, gutarnykly görnüş döredýär we müşderilere has gowy geýinmek tejribesini berýär.

 • Satörite atlas / pagta / Tyvek / kanwas we ş.m. Egin-eşik üçin çap edilen ýazgylar

  Çap edilen ýazgylar

  Çap edilen bellik, iň köp ulanylýan etiket görnüşleriniň biridir. Çap edilen ýazgylar üçin köp dürli ýer materiallary ulanylyp bilner. Aýratyn ünsi çekýän zat, dürli substratlaryň ýüpek ekrany, flexo print.in ýaly ýörite enjamlary talap etmegidir. Iň oňat çap effektlerine ýetmek üçin buýruk. Elbetde, biz doly enjamlaşdyrylan we ähli bölekler sungatyň ýagdaýy.

 • Selförite ýelimlenýän tegelek laminirlenen kagyz stiker çap etmek tegelek logotip, gül altyn folga bellikleri

  Öz-özüne ýelmeýän bellikler

  Bu, ýönekeý ýaly görünýän bellik kategoriýasy, esasan gutulara we paketlere ulanylýar.“3M” “Avery” ýaly bazardaky iň oňat marka bolan stiker ulanýarys.Elbetde, hytaý markalaryny kabul edip bilýän bolsaňyz, ýelim bellikleri taýýarlamak üçin has artykmaç bahalary getirýän iň oňat hilli içerki stikerleri ulanarys.

 • Torbalar üçin ýörite poliester atlas dokalan bellikler Egin-eşik aýakgaplary we ş.m.

  Dokalan ýazgylar

  Etiketkalaryň uly kategoriýasy hökmünde dokalan bellik markanyň iň halanýan bellik kategoriýalarynyň biridir. Özboluşly gurluşy sebäpli egin-eşik, sumka, goş-golam, haly, polotensalar, oýunjaklar, mahabat önümleri, düşek we beýleki önümlerde ulanylýar. has köp.

  Softumşak dokalan ýazgylar, esasanam 100 inkär ediji ýa-da atlas dokalan etiketka ýaly inçe inkär etmeler, dokalan ýazgylaryň üzümi we ýokary hilli gurluşy we marka keşbini ýokarlandyrýar.

 • Yamalar

  Yamalar

  Reňk-P, saýlamagyňyz üçin dürli arka we serhetleri bolan dürli patch görnüşlerini hödürleýär we ýamalaryňyzy tapawutlandyrýar.

  Hugegirt seçimimizden ajaýyp patchyňyzy düzüň!Yamalar, islendik eşige ýa-da aksesuarlara şahsyýet ýa-da marka aňlatmalaryny goşmagyň iň amatly usulydyr we bagtly we elýeterli!

Marka çözgütleri

Köpräk oka