Habarlar we metbugat

Öňegidişligimiz barada habar beriň
 • Kraft kagyz haltalary hakda has giňişleýin maglumat alyň.

  Kraft kagyz haltalary hakda has giňişleýin maglumat alyň.

  Kraft kagyz sumkasy, kagyzdan ýasalan halta - dyky agajynyň magistralynyň himiki pulpasyndan ýasalan kagyz görnüşi.Goňur kagyz haltalaryna gaýtadan işlenen kagyz haltalary hem diýilýär.Häzirki wagtda bu kagyz haltanyň daşky görnüşi barha meşhur bolýar.Haçan-da plastik paketlere has köp garşylyk görkezilende ...
  Koprak oka
 • Täze ýyl sargytlaryna taýynmy?

  Täze ýyl sargytlaryna taýynmy?

  Againene-de ýylyň ahyryna gelýär Müşderilere Täze ýyl sargytlaryna mümkin boldugyça ir taýynlanmagy ýatlatmaga başladyk.Hawa, Ro Christmasdestwo henizem 2 aý galýandygyny bilýäris.Youöne dizaýner, bölek satyjy ýa-da öndüriji bolsaňyz, taýýarlyk işleri ýadaw bolar we men ...
  Koprak oka
 • Gutyňyzy, poçtaňyzy we dokuma kagyzyňyzy möhürlemek üçin ýörite paket stikerleri.

  Gutyňyzy, poçtaňyzy we dokuma kagyzyňyzy möhürlemek üçin ýörite paket stikerleri.

  Gutulardan we poçta iberijilerden başlap, konwertlere we dokuma paketlerine çenli, ýörite döredilen paket stikerleriňiz hemmesine gabat gelýän möhürdir.Posylkalaryňyzyň bu ýöriteleşdirilen bellik stikerleri bilen tapawutlanmagyny üpjün edýär.Uly eltiş gutularynda, bukulýan gutuda ýa-da örtük gutusynda, L şa ...
  Koprak oka
 • Heatylylyk geçiriji çap etmek bilen ýuwulýan ideg belligiňizi ulaldyň.

  Heatylylyk geçiriji çap etmek bilen ýuwulýan ideg belligiňizi ulaldyň.

  Az boý bellikleri üçin ýylylyk geçiriş çap etmek köp kompaniýalarda eýýäm adaty bir zat boldy.Has az ýuwulýan bellikler belligi indiki uly tendensiýa bolup biler.Atylylyk geçiriş belliklerini çap etmek, beýleki usullar bilen deňeşdirilende gaty köp artykmaçlyga eýe.Şeýle hem, wa-ny çäklendirýän dowamly wariant ...
  Koprak oka
 • Gaplamak ýeňlerini sazlamak boýunça soraglar.

  Gaplamak ýeňlerini sazlamak boýunça soraglar.

  Marka gaplama dizaýnyny gaplama ýeňlerini ulanyp indiki derejä çykaryň.Gaplamak ýeňleri ýa-da garyn zolaklary marka çözgütleri üçin tygşytly wariantlardyr.Diňe ýeňleri daňyp, önümiňiziň tekjesiniň özüne çekijiligini nädip aňsatlaşdyryp boljakdygyny göz öňüne getiriň.Bu ýerde “Color-P” -de giň arra hödürleýäris ...
  Koprak oka
 • Ekrany çap etmek lentany çap etmekde, dokalan lentany çap etmekde we atlas belligini çap etmekde giňden ulanylýar.

  Ekrany çap etmek lentany çap etmekde, dokalan lentany çap etmekde we atlas belligini çap etmekde giňden ulanylýar.

  Lenta çap etmek, dokalan lenta çap etmek, atlas belligini çap etmek we önümçilik prosesinde beýleki önümler ekrany çap etmek işine gatnaşar, ekranda çap etmek bäş elementden, ekran çap plastinkasy, gyryjy, syýa, çap stoly we substratdan ybarat.Esasy ýörelge ...
  Koprak oka
 • Egin-eşik gaplaýyş gutularyňyzy düzeniňizde esasy taraplary göz öňünde tutmalydyr.

  Egin-eşik gaplaýyş gutularyňyzy düzeniňizde esasy taraplary göz öňünde tutmalydyr.

  Egin-eşik gaplamak üçin gap hökmünde, egin-eşik gaplaýyş gutusynyň gaty berkligi, möhürlenmegi we bezegi bar .Gaplama bukjany saýlanyňyzda, eşik gaplaýyş gutularyny düzeniňizde haýsy esasy taraplary göz öňünde tutmaly?Bu täze markalaryň arasynda meşhur mesele, ýa-da uzak wagtlap işleýän ...
  Koprak oka
 • Näme üçin asma belligiň üstü laminirlenmeli?

  Näme üçin asma belligiň üstü laminirlenmeli?

  Çaphana pudagynda bellikler, kartoçkalar, gaplaýyş gutulary gaty meşhur.Bu bellikleriň üstünde aç-açan filmiň bardygyny gördüňizmi?Bu film metbugatdan soňky gaýtadan işlemek tehnologiýasynyň “Laminating” hökmünde bellidir.Laminasiýa, aç-açan plastini ulanmak ...
  Koprak oka
 • Dokalan ýazgylary döretmegiň ädimlerine has içgin serediň.

  Dokalan ýazgylary döretmegiň ädimlerine has içgin serediň.

  Dokalan bellik näme?Dokalan ýazgylar sapaklar we bellik materiallary bilen dokalýar.Elmydama material hökmünde poliester, atlas, pagta, metal ýüplükleri saýlaýarys.Threadakkard dokma sapaklarynda ýüplükler dokalansoň, ahyrky bellikdäki nagyşlary alarsyňyz.Dokma senetleri sebäpli, dokalan ...
  Koprak oka
 • Asma belliklere, minnetdarlyk kartlaryna we gaplaýyş gutularyna nagyş senetini ulanmak

  Asma belliklere, minnetdarlyk kartlaryna we gaplaýyş gutularyna nagyş senetini ulanmak

  Nagyş sungaty, öňünden ýasalan nagyş modeli we basyşy arkaly kagyzdaky konkaw we konweks ýüzüne ýetmek we üç ölçegli täsirine düşünmekdir.Surfaceerüsti gaýtadan işlemekde tehnologiýa hökmünde giňden ulanylýar, esasy maksat umumy desiniň bir bölegini nygtamak ...
  Koprak oka
 • Reňk-P-den bellikleri satyn almagyň peýdalary

  Reňk-P-den bellikleri satyn almagyň peýdalary

  Tehnologiýa pudagynda üznüksiz ösüş we yzagalak önümçiligiň ýok edilmegi bilen önümçilik ýagdaýynyň gowy hilini we hyzmatyny tamamlamak üçin gowy bahany gazandyk.Bu ýerde, belliklerde näme üçin Reňk-P saýlaýandygyňyzy düşündireris.1. Önümçilik terezisi.Zawodymyz ...
  Koprak oka
 • Özüňiziň taýýarlanan ökde dokalan belligiňizi nädip ýasamaly?

  Özüňiziň taýýarlanan ökde dokalan belligiňizi nädip ýasamaly?

  Dokalan ýazgylar has premium marka şahsyýetini goldamak meselesinde ajaýyp ilkinji täsir galdyrmak ähmiýetini aldy.Siz ýaly ýüzlerçe müň döredijilere ýokary hilli, ýöriteleşdirilen dokalan ýazgylar bilen önümlerini indiki derejä çykarmaga kömek etdik.Täze bra bolsaňyz ...
  Koprak oka
123456Indiki>>> Sahypa 1/9