Zawodymyz

Zawodymyza hoş geldiňiz

Zawodymyz 60-dan gowrak dokma enjamlary, çaphanalar we beýleki degişli enjamlar bilen enjamlaşdyrylandyr.Tehniki hünärmenlerimiz her ýyl iň täze tehniki maglumatlary yzarlaýarlar.Haçan-da möhüm tehniki täzelenme ýüze çyksa, kompaniýamyz çykdajylara garamazdan enjamlarymyzy ilkinji gezek täzelär.Tehniki topar önümçilik liniýasynyň çözülmegini we işlemegini wagtynda tamamlar.20 ýyldan gowrak ösüşden soň, gowy taýýarlanan tehniki topar önümçilik derejämizi indiki derejä çykarmagy dowam etdirer.

Her ýyl üznüksiz ösüş bilen ägirt uly önümçilik kuwwaty, önümleriňizi ilkinji gezek tassyklamagy tassyklamakdan önümçilige çenli üpjün etmek.Iň şahsylaşdyrylan we aýratynlaşdyrylan hyzmatlarymyz bilen, egin-eşik belliklerine we gaplamalaryna bolan dürli islegleriňizi doly kanagatlandyryp bileris we markaňyzy ösdüreris.

Zawodymyz uly maşgala meňzeýär: işçiler, tehnologiýa, hil gözegçiligi, dolandyryş, ähli bölümler biri-biri bilen utgaşýar, birek-birege kömek edýär we bilelikde gowulaşýar.Zähmet döredilen gününden bäri köp işgär zawodda bolup, kompaniýanyň 0-dan 1-e geçýändigini gördüler. Haýsy wezipä garamazdan, zawodymyzda işlemek rahat we ýakymly bolýar, şonuň üçin birnäçe ýyl bäri bize goşulan köp işgär. "Reňk-P maşgalasyna" goşulmak üçin öz ýollaryny getiriň.

Zawodymyz_03

Ösümlikler

Zawodymyz_05

Enjamlar

Zawodymyz_07

Işgärler

Dürli enjamlar

10+ Çap ediş enjamlary

5+ Dokma enjamlary

8+ Platem ýasaýjy enjamlar

8+ Kesiji maşynlar

6+ örtük enjamlary

Beýleki aksesuar enjamlary ...

Funksiýa otaglary

Material ammar

Taýýar önümler ammary

Şablon otagy

Reňk garyşyk otagy

Garaňky otag

Atingyladyş we ýuwmak synag otagy

Ibermek

Harytlaryňyzy seresaplylyk bilen gaplaýan hünärmen doly wagtlaýyn gaplaýjymyz bar.Plastiki paketleri we beýleki gaplaýyş enjamlaryny gaplaýan köp sanly ýöriteleşdirilen gaplaýyş gutularyny taýýarladyk.

Hytaýda, ýokary tizlikli logistika hyzmatlary her zawodyň öz wagtynda eltilmeginiň kepili bolup durýar.Hatda ýakyn müşderiler üçin hatda birnäçe ýük ulaglaryny hem taýýarladyk.

Şanhaý portuna ýakyn, ýokary hilli önümlerimizi bütin dünýä ýetirmäge taýýar!

Ofis

Söwdaçy:Oderiňizi yzarlaň
başyndan ahyryna çenli.

Kartograf:Sanly masgaralamak
her bir aýratyn bellik üçin.

Tehnolog:Güýçli goldaw
özleşdirilen önümleriňiz.

Hil barlagy:Her ädimiňize gözegçilik ediň
önümçiligiňiz.