Marka çözgütleri

“Color-P” gaplamak hakda çuňňur pikirlenýär, diňe bir müşderileriň dizaýn isleglerini kanagatlandyrmak bilen çäklenmän, arka tarapda görünmeýän köp zatlary edýär.Dizaýnyň we hiliň müşderileri ilkinji gezek görüp biljekdigine garaşyň, ygtybarlylyk müşderilere uzak möhletli gowy täsir galdyrmak üçin açar bolar.
Mundan başga-da, daşky gurşawy goramak we durnukly ösüş “Reňk-P” düşünjesine esaslanýar.Kagyz gaplamasy ýa-da plastmassa gaplamak bolsun, durnukly ösüşe goşant goşmak üçin daşky gurşawy goramak boýunça has gowy materiallary öwrenmegi we ulanmagy dowam etdireris.

 • PE PET plastmassa ýörite çap edilen polibag we egin-eşik gaplamak üçin poçta

  Polibaglar

  Reňk-P dürli görnüşli Poli haltalary dizaýn edýär we öndürýär; ýönekeý ýa-da 8 reňke çenli çap edilýär. Bu haltalary ýelmeýän ýa-da gaýtadan ýapyp bolýan ýapgylar, möhürlenen gulplar, çeňňek we aýlaw, gysgyç ýa-da zip gulplary bilen tamamlap bolýar; Gasset bilen ýa-da bolmazdan. Çeňňek asylmak üçin sumkalar dürli görnüşli asgyçlar ýa-da diňe bir deşik bilen üpjün edilip bilner. PE, PET, EVA we beýleki polimerler ýaly dürli materiallar dürli galyňlykda, düşnükli ýa-da laminirlenen görnüşde bolýar. .

 • Pagta / lenta / poliester / atlas çap edilen lentalar, reňklemek we gaplamak üçin kraft we winil lentalar

  Lentalar

  Egin-eşik üçin elastik, dokalan, lenta, mikrofibre lentalary ýa-da markaňyzy tapawutlandyrmak üçin Kraft lentasy we winil gaplaýyş lentalaryny dörediň.Lentalar, marka şahsyýetini ýokarlandyrmak isleýän bolsaňyz, ýakalar we balak geýimleri ýaly dürli eşik önümlerinde ulanylyp bilner.Aýry-aýry markalary ýa-da nyşanlary bolan galyň dokumaly, dokalan ýa-da çap edilen lentalardan başlap, reňkli markaly üzüm elastik lentasyna çenli hemmesini “Color-P” -den tapyp bilersiňiz.

 • Printörite çap edilen marka bölek satuw kagyzy, eşik üçin gaýtadan möhürlenen sumkalar

  Bölek satuw kagyz sumkalary

  Bölek satuw bazarynda gaplama dizaýnynyň başynda duruň we önümçilik mümkinçiliklerimizi yzygiderli optimizirläň.Her bir hakyky sarp edijiden başlaň, hil we amatly bölek gaplamalary dörediň we gaýtalanyp bilersiňiz.Daşky gurşaw kagyzy, senet kagyzy, çeper kagyz we ş.m. ýaly köp sanly material öndürilip bilner. Dizaýnyňyzy we hil talaplaryňyzy üpjün etmekden çekinmäň, galanlary bize bagly.

   

 • Kfraft kagyzy poçta gaplamak üçin gaýtadan işlenen bukulýan karton gutular

  Eplenýän gutular / kartonlar

  Reňk, hil, berklik - bular bukulýan gutular / kartonlar , Reňk-P dizaýnlary we kagyz, plastmassa, winil we başgalar ýaly dürli materiallary ulanyp, dürli gaplamak maksady bilen çap edilen we / ýa-da boş kartonlary öndürýär. ini.Gutular içerde gutuljak önüme laýyklykda düzülendir we dizaýndan görnüşe we ululygyna çenli opsiýalar tükeniksiz.Kartondaky arassa penjireler müşderini aňsatlaşdyrýan mazmuny görkezer.

 • Custörite marka ekologiýa taýdan amatly kagyz eşik gutusy gaplaýyş ýeňleri

  Garyn zolaklary / gaplaýyş ýeňleri

  Garyn zolaklary , käwagt gaplaýyş ýeňleri diýlip atlandyrylýan, aşaky köýnek ýa-da jorap ýaly önümler toplumyny hödürlemek üçin ýörite döredilipdir.Her topar, islenýän marketing maksadyna görä üýtgäp, her önüm üçin ýörite döredildi.Önümiňizi beýlekilerden tapawutlandyrmak üçin ulanyp boljak kagyzdan sintetiki materiallara çenli köp sanly wariant bar.Toparlar, müşderiniň isleglerini görkezýän ýönekeý dizaýn ýa-da çylşyrymly dizaýn bolup biler.

Marka marka çözgütleri

Köpräk oka