Çap edilen ýazgylar

Satörite atlas / pagta / Tyvek / kanwas we ş.m. Egin-eşik üçin çap edilen ýazgylar

Çap edilen bellik, iň köp ulanylýan etiket görnüşleriniň biridir. Çap edilen ýazgylar üçin köp dürli ýer materiallary ulanylyp bilner. Aýratyn ünsi çekýän zat, dürli substratlaryň ýüpek ekrany, flexo print.in ýaly ýörite enjamlary talap etmegidir. Iň oňat çap effektlerine ýetmek üçin buýruk. Elbetde, biz doly enjamlaşdyrylan we ähli bölekler sungatyň ýagdaýy.

Müşderileri çekmek we ekologiýa taýdan arassa materiallary ulanmak bilen marka wepalylygyny güýçlendirmek üçin täze marketing mümkinçiliklerini dörediň.

Çap edilen ýazgylar (1)
Çap edilen ýazgylar (2)
Çap edilen ýazgylar (3)
Çap edilen ýazgylar (4)
Çap edilen ýazgylar (5)
Çap edilen ýazgylar (6)
Çap edilen ýazgylar (7)
Çap edilen ýazgylar (8)
Çap edilen ýazgylar (9)

Reňk-P tarapyndan düşürildi

Satörite atlas / pagta / Tyvek / Canvas Egin-eşik üçin çap edilen ýazgylar

Marka we ideg bilen çap edilen bellik dünýäde ähmiýetini artdyrýar.önümiň düzümi, ulanylyşy we ideg görkezmeleri barada maglumatlary netijeli habarlaşýar.Çap edilen belliklerimiz, markaňyzyň aýratynlyklaryna ýa-da talaplaryna laýyklykda düzülip bilner.Etiketkalarda dürli çydamly materiallar we yzygiderli çap etmek usullary ulanylýar.Harytlary gaýtadan işlemek we gaýtadan ulanmak boýunça görkezmeleri has gowulaşdyrmak bilen ösýäris.

Satin çap edilen ýazgylar futbolkalar, çaga eşikleri ýa-da içki geýimler üçin ajaýyp, sebäbi görnüşini saklamak bilen dokumasy gaty ýumşak we ýüpekdir. Satin materialynda önümiňize nepislik goşup biljek örtük bar.Satin geýim bellikleri, gaty kiçi, jikme-jik setirleri we harplary çap etmäge kömek edýän ýumşak fon sebäpli ideg we mazmun bellikleri ýaly ajaýyp.

Çap edilen ýazgylar (1)
Çap edilen ýazgylar (2)

Pagta çap edilen ýazgylarda hakyky görnüşi döredýän tebigy gyralary bar. Gara reňkli syýa has gowy, sebäbi açyk ýa-da pastel reňkli syýa tebigy goňur reňkde ýitirilen ýaly bolup biler. Satuw wekiliňiz bilen gazanmak isleýän görnüşiňizi ýa-da stiliňizi ara alyp maslahatlaşmagyňyzy haýyş edýäris. .

“Tyvek” çap edilen ýazgylar, köplenç divan, oturgyç ýa-da düşek ýaly ýassyklarda we mebel önümlerinde bolýar.
Taýwek kagyz ýaly inçe material, ýokary dykyzlykly polietilen süýümler, sintetik material.Şeýle hem, “Tyvek” -iň çap edilen ýazgylaryny käbir tötänleýin eşikleriň gapdal tikişlerinde bellik hökmünde tapyp bilersiňiz.

Çap edilen ýazgylar (3)

Esasy aýratynlyklary

Markaňyzy bir ädim öňe alyň.

Çap etmegiň usullary Materialer materialy Goldaw satyn almak
 • Sanly
 • Flexografiki
 • Ofset çap etmek
 • Ekrany çap etmek
 • Atylylyk geçiriji çap
 • Zygyr
 • Tyvek
 • surat 
 • Tebigy pagta
 • Lýuks Satin
 • Nyicn Taffeta
 • Dizaýn we köpçülikleýin önümçilik pikirleri: synagdan we ýalňyşlykdan geçip bilersiňiz
 • Maslahat beriji çykdajylary tygşytlamak boýunça teklipler: bäsdeşlik gurşawy bilen jübütlenen bellik materiallarynyň giň görnüşi we hünärmen çaphana amallary.
 • Aýratyn tehnologiýa we hyzmat topary bilen hil gözegçiligi: takyk bellikleriň tertibini hiç wagt sypdyrmarsyňyz.

GATNAŞYK / kesmek görnüşleri

Göni kesmek

Göni kesmek

Ahyrky bukja

Ahyrky bukja

Merkez bukjasy

Merkez bukjasy

Merkeziň ahyrky bukjasy

Merkeziň ahyrky bukjasy

Manhattan Fold

Manhattan Fold

Miter buk

Miter buk

Die Cut

Die Cut

Döredijilik hyzmatlary

Markaňyzy tapawutlandyrýan ähli bellik we paket sargytlarynyň ýaşaýyş siklinde çözgütler hödürleýäris.

sheji

Dizaýn

Markaňyz, işiňiz üçin iň möhüm baýlykdygyna ynanýarys - halkara derejesinde ykrar edilen ýa-da täze başlangyç.Dogry görünmäge kömek ediň we bellikleriňizde we paketleriňizde duýuň ýa-da ähli çap ediş aýratynlyklaryna laýyk gelmegini üpjün etmek üçin zerur düzedişler ediň. Iň oňat täsir galdyryň we marka filosofiýaňyzy takyk beýan ediň.

peoductsmanager

Önümçiligi dolandyrmak

“Color-P” -de ýokary hilli çözgütler bilen üpjün etmek üçin ýokardan we daşardan gitmegi maksat edinýäris. Lnk Dolandyryş ulgamy Takyk reňk döretmek üçin elmydama her syýa mukdaryny ulanýarys. pudak standartlaryna.Eltip bermek we inwentar dolandyryşy Wel'l logistikaňyzy birnäçe aý öňünden meýilleşdirmäge we inwentarlaryňyzyň her tarapyny dolandyrmaga kömek eder.Saklamak ýükünden boşadyň we bellikleri we paketleriň sanawyny dolandyrmaga kömek ediň.

Şengtair

Ekologiýa taýdan arassa

Önümçiligiň her ädiminde biz siziň bilen.Çig mal saýlamakdan tä çap edilýänçä ekologiýa taýdan arassa proseslere buýsanýarys.Diňe býudjetiňize we meýilnamaňyza dogry zat bilen tygşytlamagy amala aşyrmak bilen çäklenmän, markaňyzy durmuşa geçireniňizde ahlak kadalaryny goramaga çalyşyň.

Durnuklylyk goldawy

Markaňyzyň islegine laýyk gelýän durnukly bellikleriň täze görnüşlerini ösdürmegi dowam etdirýäris

we galyndylaryňyzy azaltmak we gaýtadan işlemek maksatlaryňyz.

Suwly syýa

Suw esasly syýa

gant şugundyry

Şeker gapagy

soýalan syýa

Soya esasly syýa

Poliester ýüplük

Poliester ýüplük

Organiki pagta

Organiki pagta

Zygyr

Zygyr

LDPE

LDPE

Ezilen daş

Ezilen daş

Cornstarch

Cornstarch

Bambuk

Bambuk

Onýyllyk tejribämizi belligiňize we gaplama marka dizaýnlaryna getiriň.