Etiketka we gaplama marka çözgütleri

Reňk-P eşik markasy çözgütleri dünýädäki egin-eşik markalaryna hyzmat etmekdir.Egin-eşikdäki her bir aksessuar we önüm üçin önümçilikde we hyzmatda global yzygiderliligi üpjün edýäris.Her bir marka, her bir müşderi, her bir bellik önümleri toplumy, haçan-da bir sargyt goýsaňyz, başdan ahyryna çenli size şol bir hil we hyzmat berip biljekdigimizi üpjün etmek üçin maglumatlar bazamyza gireris.Netijeliligiň, hiliň we bahanyň artykmaçlyklary, “Made in China” stardandyny yzygiderli yzarlamagymyz bolar we dünýä derejesinde marka çözgütleri kompaniýasy bolmak üçin bu artykmaçlyklara esaslanarys.

 • PE PET plastmassa ýörite çap edilen polibag we egin-eşik gaplamak üçin poçta

  Polibaglar

  Reňk-P dürli görnüşli Poli haltalary dizaýn edýär we öndürýär; ýönekeý ýa-da 8 reňke çenli çap edilýär. Bu haltalary ýelmeýän ýa-da gaýtadan ýapyp bolýan ýapgylar, möhürlenen gulplar, çeňňek we aýlaw, gysgyç ýa-da zip gulplary bilen tamamlap bolýar; Gasset bilen ýa-da bolmazdan. Çeňňek asylmak üçin sumkalar dürli görnüşli asgyçlar ýa-da diňe bir deşik bilen üpjün edilip bilner. PE, PET, EVA we beýleki polimerler ýaly dürli materiallar dürli galyňlykda, düşnükli ýa-da laminirlenen görnüşde bolýar. .

 • Pagta / lenta / poliester / atlas çap edilen lentalar, reňklemek we gaplamak üçin kraft we winil lentalar

  Lentalar

  Egin-eşik üçin elastik, dokalan, lenta, mikrofibre lentalary ýa-da markaňyzy tapawutlandyrmak üçin Kraft lentasy we winil gaplaýyş lentalaryny dörediň.Lentalar, marka şahsyýetini ýokarlandyrmak isleýän bolsaňyz, ýakalar we balak geýimleri ýaly dürli eşik önümlerinde ulanylyp bilner.Aýry-aýry markalary ýa-da nyşanlary bolan galyň dokumaly, dokalan ýa-da çap edilen lentalardan başlap, reňkli markaly üzüm elastik lentasyna çenli hemmesini “Color-P” -den tapyp bilersiňiz.

 • Printörite çap edilen egin-eşik önümi kagyz bellikleri

  Hangtaglar we kartoçkalar

  Hangtaglar, eşiklerdäki iň aňsat gabat gelýän aksessorlardyr we müşderiler tarapyndan üns bilen okalýar. Hangtaglar diňe bir esasy eşik maglumatlary girizmek bilen çäklenmän, markaňyzyň hilini, tagamyny we güýjüni hem görkezýär.

   

 • Printörite çap edilen PET eşiksiz ýylylyk geçiriji geýim bellikleri

  Atylylyk geçiriş bellikleri

  Atylylyk geçiriş bellikleri tagsyz, bu olary egin-eşik pudagynda meşhur edýär, sebäbi bu ýazgylar islendik önüme arassa, gutarnykly görnüş döredýär we müşderilere has gowy geýinmek tejribesini berýär.

 • Satörite atlas / pagta / Tyvek / kanwas we ş.m. Egin-eşik üçin çap edilen ýazgylar

  Çap edilen ýazgylar

  Çap edilen bellik, iň köp ulanylýan etiket görnüşleriniň biridir. Çap edilen ýazgylar üçin köp dürli ýer materiallary ulanylyp bilner. Aýratyn ünsi çekýän zat, dürli substratlaryň ýüpek ekrany, flexo print.in ýaly ýörite enjamlary talap etmegidir. Iň oňat çap effektlerine ýetmek üçin buýruk. Elbetde, biz doly enjamlaşdyrylan we ähli bölekler sungatyň ýagdaýy.

 • Selförite ýelimlenýän tegelek laminirlenen kagyz stiker çap etmek tegelek logotip, gül altyn folga bellikleri

  Öz-özüne ýelmeýän bellikler

  Bu, ýönekeý ýaly görünýän bellik kategoriýasy, esasan gutulara we paketlere ulanylýar.“3M” “Avery” ýaly bazardaky iň oňat marka bolan stiker ulanýarys.Elbetde, hytaý markalaryny kabul edip bilýän bolsaňyz, ýelim bellikleri taýýarlamak üçin has artykmaç bahalary getirýän iň oňat hilli içerki stikerleri ulanarys.

 • Torbalar üçin ýörite poliester atlas dokalan bellikler Egin-eşik aýakgaplary we ş.m.

  Dokalan ýazgylar

  Etiketkalaryň uly kategoriýasy hökmünde dokalan bellik markanyň iň halanýan bellik kategoriýalarynyň biridir. Özboluşly gurluşy sebäpli egin-eşik, sumka, goş-golam, haly, polotensalar, oýunjaklar, mahabat önümleri, düşek we beýleki önümlerde ulanylýar. has köp.

  Softumşak dokalan ýazgylar, esasanam 100 inkär ediji ýa-da atlas dokalan etiketka ýaly inçe inkär etmeler, dokalan ýazgylaryň üzümi we ýokary hilli gurluşy we marka keşbini ýokarlandyrýar.

 • Yamalar

  Yamalar

  Reňk-P, saýlamagyňyz üçin dürli arka we serhetleri bolan dürli patch görnüşlerini hödürleýär we ýamalaryňyzy tapawutlandyrýar.

  Hugegirt seçimimizden ajaýyp patchyňyzy düzüň!Yamalar, islendik eşige ýa-da aksesuarlara şahsyýet ýa-da marka aňlatmalaryny goşmagyň iň amatly usulydyr we bagtly we elýeterli!

 • Printörite çap edilen marka bölek satuw kagyzy, eşik üçin gaýtadan möhürlenen sumkalar

  Bölek satuw kagyz sumkalary

  Bölek satuw bazarynda gaplama dizaýnynyň başynda duruň we önümçilik mümkinçiliklerimizi yzygiderli optimizirläň.Her bir hakyky sarp edijiden başlaň, hil we amatly bölek gaplamalary dörediň we gaýtalanyp bilersiňiz.Daşky gurşaw kagyzy, senet kagyzy, çeper kagyz we ş.m. ýaly köp sanly material öndürilip bilner. Dizaýnyňyzy we hil talaplaryňyzy üpjün etmekden çekinmäň, galanlary bize bagly.

   

 • Kfraft kagyzy poçta gaplamak üçin gaýtadan işlenen bukulýan karton gutular

  Eplenýän gutular / kartonlar

  Reňk, hil, berklik - bular bukulýan gutular / kartonlar , Reňk-P dizaýnlary we kagyz, plastmassa, winil we başgalar ýaly dürli materiallary ulanyp, dürli gaplamak maksady bilen çap edilen we / ýa-da boş kartonlary öndürýär. ini.Gutular içerde gutuljak önüme laýyklykda düzülendir we dizaýndan görnüşe we ululygyna çenli opsiýalar tükeniksiz.Kartondaky arassa penjireler müşderini aňsatlaşdyrýan mazmuny görkezer.

 • Custörite marka ekologiýa taýdan amatly kagyz eşik gutusy gaplaýyş ýeňleri

  Garyn zolaklary / gaplaýyş ýeňleri

  Garyn zolaklary , käwagt gaplaýyş ýeňleri diýlip atlandyrylýan, aşaky köýnek ýa-da jorap ýaly önümler toplumyny hödürlemek üçin ýörite döredilipdir.Her topar, islenýän marketing maksadyna görä üýtgäp, her önüm üçin ýörite döredildi.Önümiňizi beýlekilerden tapawutlandyrmak üçin ulanyp boljak kagyzdan sintetiki materiallara çenli köp sanly wariant bar.Toparlar, müşderiniň isleglerini görkezýän ýönekeý dizaýn ýa-da çylşyrymly dizaýn bolup biler.