Bölek satuw kagyz sumkalary

Printörite çap edilen marka bölek satuw kagyzy, eşik üçin gaýtadan möhürlenen sumkalar

Bölek satuw bazarynda gaplama dizaýnynyň başynda duruň we önümçilik mümkinçiliklerimizi yzygiderli optimizirläň.Her bir hakyky sarp edijiden başlaň, hil we amatly bölek gaplamalary dörediň we gaýtalanyp bilersiňiz.Daşky gurşaw kagyzy, senet kagyzy, çeper kagyz we ş.m. ýaly köp sanly material öndürilip bilner. Dizaýnyňyzy we hil talaplaryňyzy üpjün etmekden çekinmäň, galanlary bize bagly.

 

Reňk-P önümiňiziň bahasyny görkezýän we muny aýdyň we ynandyryjy görnüşde görkezýän innowasiýa we ýörite ýasalan kagyz haltalary döredýär.

Bölek satuw kagyz haltalary (1)
Bölek satuw kagyz haltalary (2)
Bölek satuw kagyz haltalary (3)
Bölek satuw kagyz haltalary (4)
Bölek satuw kagyz haltalary (5)
Bölek satuw kagyz haltalary (6)
Bölek satuw kagyz haltalary (7)
Bölek satuw kagyz haltalary (8)
Bölek satuw kagyz haltalary (9)

Reňk-P tarapyndan düşürildi

Printörite çap edilen marka bölek satuw kagyzy, eşik üçin gaýtadan möhürlenen sumkalar

Çap edilen bölek haltalary müşderileriňize we marka tarapdarlaryňyza ýokary marka tejribesini ýetirmäge kömek edýär. Olary kerpiç öndürýän dükanlar gönüden-göni halka haryt satýan dükanlar ulanýarlar, ýöne olar sowgat, sowgat we bir öýde hem ulanylyp bilner. hadysalarda satyn almalary öçürmek.
“Color-P”, ýönekeý logotiplerden, sosial media tutawaçlaryndan, web sahypasynyň URL-lerinden we çyzgy setirlerinden başlap, suratlaryň doly suratlaryna çenli halaýan sumkalaryňyza islän zadyňyzy çap edip biler.

Reňk-P bölek kagyz haltalary dürli görnüşlerde, ululyklarda we materiallarda bar - şonuň üçin nämäni göz öňünde tutsaňyz we haýsy býudjet bilen işleseňiz, aýratyn bir zat getirip biljekdigimize kepil geçýäris.

Bölek satuw kagyz sumkalary
Bölek satuw kagyz sumkalary

Simpleönekeý, logotipli dizaýna ýapyşmak kararyna gelýärsiňizmi ýa-da giňişlikden peýdalanýan açyk, batyrgaý, örtükli surat bilen çykmagy ýüregiňize düwýärsiňizmi, size ýörite çap edilen sumkalar berjekdigimize arkaýyn bolup bilersiňiz. Aşakdaky artykmaçlyklary bilen mümkin bolan iň ýokary çap hili bilen öwünýär:

 • Material gaýtadan ulanylýar, gaýtadan ulanylýar we biodegrasiýa edilip bilner
 • Güýçli we uzak wagtlap ulanmak
 • Marka şahsyýetini tanatmak üçin has açyk çap edildi
 • Aç-açan dälligi sebäpli gizlinligi goramak

Esasy aýratynlyklary

Zehinli müşderileri haýran galdyrmak üçin kagyz haltalar.

Çap etmegiň usullary Materialer materialy
 • Goňur kagyz kagyzy
 • Ak kagyz
 • Çeper kagyz
 • lvory Board
 • Duplex Board
 • Hünär kagyzy
 • Omörite kagyz
 • Bükülen tutawaçlar
 • Tekiz tutawaçlar
 • Lenta
 • PP ýüp
 • Pagta, Neýlon, Ölüm
 • Adaty tutawaç.

Döredijilik hyzmatlary

Markaňyzy tapawutlandyrýan ähli bellik we paket sargytlarynyň ýaşaýyş siklinde çözgütler hödürleýäris.

sheji

Dizaýn

Markaňyz, işiňiz üçin iň möhüm baýlykdygyna ynanýarys - halkara derejesinde ykrar edilen ýa-da täze başlangyç.Dogry görünmäge kömek ediň we bellikleriňizde we paketleriňizde duýuň ýa-da ähli çap ediş aýratynlyklaryna laýyk gelmegini üpjün etmek üçin zerur düzedişler ediň. Iň oňat täsir galdyryň we marka filosofiýaňyzy takyk beýan ediň.

peoductsmanager

Önümçiligi dolandyrmak

“Color-P” -de ýokary hilli çözgütler bilen üpjün etmek üçin ýokardan we daşardan gitmegi maksat edinýäris. Lnk Dolandyryş ulgamy Takyk reňk döretmek üçin elmydama her syýa mukdaryny ulanýarys. pudak standartlaryna.Eltip bermek we inwentar dolandyryşy Wel'l logistikaňyzy birnäçe aý öňünden meýilleşdirmäge we inwentarlaryňyzyň her tarapyny dolandyrmaga kömek eder.Saklamak ýükünden boşadyň we bellikleri we paketleriň sanawyny dolandyrmaga kömek ediň.

Şengtair

Ekologiýa taýdan arassa

Önümçiligiň her ädiminde biz siziň bilen.Çig mal saýlamakdan tä çap edilýänçä ekologiýa taýdan arassa proseslere buýsanýarys.Diňe býudjetiňize we meýilnamaňyza dogry zat bilen tygşytlamagy amala aşyrmak bilen çäklenmän, markaňyzy durmuşa geçireniňizde ahlak kadalaryny goramaga çalyşyň.

Durnuklylyk goldawy

Markaňyzyň islegine laýyk gelýän durnukly bellikleriň täze görnüşlerini ösdürmegi dowam etdirýäris

we galyndylaryňyzy azaltmak we gaýtadan işlemek maksatlaryňyz.

Suwly syýa

Suw esasly syýa

gant şugundyry

Şeker gapagy

soýalan syýa

Soya esasly syýa

Poliester ýüplük

Poliester ýüplük

Organiki pagta

Organiki pagta

Zygyr

Zygyr

LDPE

LDPE

Ezilen daş

Ezilen daş

Cornstarch

Cornstarch

Bambuk

Bambuk

Onýyllyk tejribämizi belligiňize we gaplama marka dizaýnlaryna getiriň.