Polibaglar

PE PET plastmassa ýörite çap edilen polibag we egin-eşik gaplamak üçin poçta

Reňk-P dürli görnüşli Poli haltalary dizaýn edýär we öndürýär; ýönekeý ýa-da 8 reňke çenli çap edilýär. Bu haltalary ýelmeýän ýa-da gaýtadan ýapyp bolýan ýapgylar, möhürlenen gulplar, çeňňek we aýlaw, gysgyç ýa-da zip gulplary bilen tamamlap bolýar; Gasset bilen ýa-da bolmazdan. Çeňňek asylmak üçin sumkalar dürli görnüşli asgyçlar ýa-da diňe bir deşik bilen üpjün edilip bilner. PE, PET, EVA we beýleki polimerler ýaly dürli materiallar dürli galyňlykda, düşnükli ýa-da laminirlenen görnüşde bolýar. .

“Color-P” markanyň gaplama zerurlyklary üçin täze, ylham beriji we has ygtybarly görnüşleri döretmek üçin elmydama iň täze täzelikleri we materiallary gözleýär.

Polibaglar (1)
Polibaglar (2)
Polibaglar (3)
Polibaglar (4)
Polibaglar (5)
Polibaglar (6)
Polibaglar (7)
Polibaglar (8)
Polibaglar (9)

Reňk-P tarapyndan düşürildi

PE PET plastmassa ýörite çap edilen polibag we egin-eşik gaplamak üçin poçta

Polibag gaplamak marka tejribesinde möhüm rol oýnaýar.eşikleri gyrmyzy açykdan goraýar. Reňk-P polibag, markaňyzy müşderileriň arasynda öňe sürýär.“Poly Bags” -yň dürli görnüşlerini dizaýn edýäris we öndürýäris, ýönekeý ýa-da 8 reňkde çap edilen.

Öz-özüňi möhürleýän poli halta
Egin-eşikleri goramak we içerde saklanylýan zatlary aýdyň görmek üçin elmydama içki halta hökmünde ulanylýar. Reňk-P möhürleýji haltalar gaty güýçlilik, çydamlylyk, göz ýaşardyjylyk, galyňlyk, aç-açanlyk, çeýeligi we reaktiwligi bar. belli bir zerurlyk.

Polibaglar (1)
Polibaglar (2)

Doňdurylan polibag
Önümiňiz üçin özboluşly çap edilen plastik halta gözleýärsiňizmi?Soň bolsa dogry ýere geldiň!Takyk zerurlyklaryňyza laýyk poli halta düzüp bileris.Logotipiňizi, görkezmeleriňizi, ştrih-koduňyzy we ş.m. 6 reňkde çap ediň. Diňe ululygyňyzy, sumka stiliňizi saýlaň we sungatyňyzy bize iberiň.
Çap edilen şahsylaşdyrylan çeňňek asma haltalarymyz dürli reňklerde, ululyklarda we stillerde bar, marka gaplamalaryňyza gezek gelende size has uly saýlama we çeýeligi üpjün edýär.

Poçta
Reňk-P poçta iberijilerinde güýçli gapdal tikişler, sahy möhür ýapgysy we söwda söwda sargytlaryny ýerine ýetirmek buýruklaryny ibermek üçin ýeňil warianty üpjün etmek üçin ygtybarly ýapyklyk bar.Tranzitde markaňyzy görkezmek bilen bir hatarda, ýörite poçta torbalary önümiňiziň gapysyna gireninde müşderiňiziň ünsüni çeker.

 

Polibaglar (3)

Poly Mailer

Iki gezek möhürlemek1

Ibermek we yzyna gaýtarmak üçin goşa möhürleýji hatlar.

Jübüt möhürleýjiniň özboluşly aýratynlygy yzyna gaýtaryp bolýar we ulanyp bolýar.Satyjy we müşderi üçin çykdajylaryň we wagtyň bir bölegini alyp, durnukly we tygşytlaýyş düşünjesini ýaýratmak ukyby bar.

Iki sany öz-özüne ýapyşýan zolak bilen, müşderiňiz diňe ikinji zolagy gabyrdadyp, şol bir poçta ulanyp, islenilmeýän zady yzyna gaýtarmaly bolar. Bu amal peýdaly, sebäbi bu aýratyn bir kärhana üçin öwrülişik wagtyna kömek eder.

4

Güýçli goramak üçin köpürjikli hatlar

Köpürjikli poçta iberijiler köpürjikli örtükden bäri iň uly oýlap tapyşdyr. Köpürjikli poçta işgärleri oňat görünýär we gowy gaplanan elementi alýan müşderilerde oňyn täsir galdyrýar.

lt gymmat bahaly zatlary we ýakyn eşikleri köpürjikli poçta sumkalarynda goramak üçin akylly bir karar. Internet söwdasynyň ösmegi bilen köpürjikli poçtalar öňkülerinden has meşhur.

Esasy aýratynlyklary

Markaňyzy tygşytly bahadan aýryň.

Möhürlemek Materiallar
  • Gaýtadan möhürlenýän / gaýtadan ýapylýan flaplar
  • Möhürli gulplar
  • Çeňňek we aýlaw
  • Snap ýa-da Zip gulplary
  • Hangers-Punch deşik
  • GYSGAÇA GÖRNÜŞ POLYETILEN (LDPE): beýleki önümlerden we soňra täze önümlerden gaýtadan ulanylýan LDPE netijelerini ulanmak.
  • D2W GOŞMAÇA BILEN 100% IOW GOWY POLYETILEN (LDPE): d2w goşundy bilen, biodegrirlenip bilner we gaýtadan işlenip bilner, biodegrada 12- 24 aý gerek.
  • REaşyl PE (SUGAR CANE): Material bio esasly - gant şugundyrynyň galyndylaryndan ýasalýar.lt uglerod bitarap we 100% gaýtadan ulanylýar.
  • KORNSTARCH: Mekgejöwen bazasyndan we üýtgedilen biopolimerlerden garylan materialdan ýasalan biodegrad.

Döredijilik hyzmatlary

Markaňyzy tapawutlandyrýan ähli bellik we paket sargytlarynyň ýaşaýyş siklinde çözgütler hödürleýäris.

sheji

Dizaýn

Markaňyz, işiňiz üçin iň möhüm baýlykdygyna ynanýarys - halkara derejesinde ykrar edilen ýa-da täze başlangyç.Dogry görünmäge kömek ediň we bellikleriňizde we paketleriňizde duýuň ýa-da ähli çap ediş aýratynlyklaryna laýyk gelmegini üpjün etmek üçin zerur düzedişler ediň. Iň oňat täsir galdyryň we marka filosofiýaňyzy takyk beýan ediň.

peoductsmanager

Önümçiligi dolandyrmak

“Color-P” -de ýokary hilli çözgütler bilen üpjün etmek üçin ýokardan we daşardan gitmegi maksat edinýäris. Lnk Dolandyryş ulgamy Takyk reňk döretmek üçin elmydama her syýa mukdaryny ulanýarys. pudak standartlaryna.Eltip bermek we inwentar dolandyryşy Wel'l logistikaňyzy birnäçe aý öňünden meýilleşdirmäge we inwentarlaryňyzyň her tarapyny dolandyrmaga kömek eder.Saklamak ýükünden boşadyň we bellikleri we paketleriň sanawyny dolandyrmaga kömek ediň.

Şengtair

Ekologiýa taýdan arassa

Önümçiligiň her ädiminde biz siziň bilen.Çig mal saýlamakdan tä çap edilýänçä ekologiýa taýdan arassa proseslere buýsanýarys.Diňe býudjetiňize we meýilnamaňyza dogry zat bilen tygşytlamagy amala aşyrmak bilen çäklenmän, markaňyzy durmuşa geçireniňizde ahlak kadalaryny goramaga çalyşyň.

Durnuklylyk goldawy

Markaňyzyň islegine laýyk gelýän durnukly bellikleriň täze görnüşlerini ösdürmegi dowam etdirýäris

we galyndylaryňyzy azaltmak we gaýtadan işlemek maksatlaryňyz.

Suwly syýa

Suw esasly syýa

gant şugundyry

Şeker gapagy

soýalan syýa

Soya esasly syýa

Poliester ýüplük

Poliester ýüplük

Organiki pagta

Organiki pagta

Zygyr

Zygyr

LDPE

LDPE

Ezilen daş

Ezilen daş

Cornstarch

Cornstarch

Bambuk

Bambuk

Onýyllyk tejribämizi belligiňize we gaplama marka dizaýnlaryna getiriň.