Dokalan ýazgylar

Torbalar üçin ýörite poliester atlas dokalan bellikler Egin-eşik aýakgaplary we ş.m.

Etiketkalaryň uly kategoriýasy hökmünde dokalan bellik markanyň iň halanýan bellik kategoriýalarynyň biridir. Özboluşly gurluşy sebäpli egin-eşik, sumka, goş-golam, haly, polotensalar, oýunjaklar, mahabat önümleri, düşek we beýleki önümlerde ulanylýar. has köp.

Softumşak dokalan ýazgylar, esasanam 100 inkär ediji ýa-da atlas dokalan etiketka ýaly inçe inkär etmeler, dokalan ýazgylaryň üzümi we ýokary hilli gurluşy we marka keşbini ýokarlandyrýar.

Müşderileri çekmek we ekologiýa taýdan arassa materiallary ulanmak bilen marka wepalylygyny güýçlendirmek üçin täze marketing mümkinçiliklerini dörediň.

Dokalan ýazgylar (1)
Dokalan ýazgylar (2)
Dokalan ýazgylar (3)
Dokalan ýazgylar (4)
Dokalan ýazgylar (5)
Dokalan ýazgylar (6)
Dokalan ýazgylar (7)
Dokalan ýazgylar (8)
Dokalan ýazgylar (9)

Reňk-P tarapyndan düşürildi

Torbalar üçin ýörite poliester atlas dokalan bellikler Egin-eşik aýakgaplary we ş.m.

lýuks we çydamlylygyň ajaýyp çeşmesini birleşdirmegiň ýekeje usuly bar bolsa, ol Label dokalan bolmaly.Egin-eşik markasynyň şahsyýetiniň ömürlik kepilligi. Highokary kesgitli çaphanalardan başlap, ekologiýa taýdan arassa ýüplüklere çenli adaty dokalan ýazgylar, “Color-P” dürli spesifikasiýalarda dokalan bellikleri hödürleýär we dokalan ýazgylarymyzy çylşyrymly we tebigy täsir edýär.

Boýamak, dokamak we kesmek
uly we ýöriteleşdirilen ýüplük ätiýaçlygymyz bar.Şeýle-de bolsa, reňk gabat gelmezligi bolar, ýüplügiň ekologiýa taýdan arassa boýag işini alarys.Dokalan ýazgylar, has ýetip boljak dizaýnlary we ululyklary durmuşa geçirmek üçin sapakdan dokalan we lenta bilen bezelen 50 ýa-da 100 inkärçide bar.Tekstiňiz we / ýa-da logotipiňiz iň döwrebap dokma dokalýar we ultrases ýa-da lazer tehnologiýasy arkaly kesilýär.

Dokalan ýazgylar (1)
Dokalan ýazgylar (2)

Satin dokalan bellikler
Üzüm görnüşi bolan kaşaň örtükli ýumşak bir zat gözleýän bolsaňyz, atlas dokalan ýazgylar bilen gyzyklanyp bilersiňiz.Satin sapaklary resmi eşik, içki geýim we çaga eşikleri üçin ajaýyp. Satin diňe gara, goýy we ak reňkli sapaklarda bolýar we düşnükliligi sebäpli logotipiň reňki fon reňkini üýtgedip biler.

Giň spesifikasiýa saýlamasy
Aýratyn satuw toparymyz, adaty dokalan etiketkany dizaýn etmekden başlap, has jikme-jikliklerine çenli her ädimde döredijilik işine ýol görkezer.önümçilik we taýýar önümiň nirede bolmalydygynyň logistikasy.Dokalan bellikleriňiz isleýşiňiz ýaly çylşyrymly ýa-da gönümel bolup biler - we gysgaça T.-e laýyk gelýän bir zady döretmek üçin dürli ahyrky eplenç, orta gat, aýlawly ýa-da ýylylyk bilen örtülen patch bilen synag edip bilersiňiz.

Dokalan ýazgylar (3)

Esasy aýratynlyklary

Markaňyzy bir ädim öňe alyň.

Frbric material Eplemegiň usullary Serhet
 • Poliester
 • Satin
 • Pagta
 • Zygyr
 • Damask
 • Taffeta
 • Göni kesmek
 • Ahyrky bukja
 • Merkez bukjasy
 • Merkeziň ahyrky bukjasy
 • Manhattan Fold
 • Miter buk
 • Die Cut
 • Lazer kesmek
 • Serhet
 • Gyzgyn kesmek
 • Ultrases kesmek
 • Serhet tikişi

GATNAŞYK / kesmek görnüşleri

Göni kesmek

Göni kesmek

Ahyrky bukja

Ahyrky bukja

Merkez bukjasy

Merkez bukjasy

Merkeziň ahyrky bukjasy

Merkeziň ahyrky bukjasy

Manhattan Fold

Manhattan Fold

Miter buk

Miter buk

Die Cut

Die Cut

Dikmek

Dikmek

Döredijilik hyzmatlary

Markaňyzy tapawutlandyrýan ähli bellik we paket sargytlarynyň ýaşaýyş siklinde çözgütler hödürleýäris.

sheji

Dizaýn

Markaňyz, işiňiz üçin iň möhüm baýlykdygyna ynanýarys - halkara derejesinde ykrar edilen ýa-da täze başlangyç.Dogry görünmäge kömek ediň we bellikleriňizde we paketleriňizde duýuň ýa-da ähli çap ediş aýratynlyklaryna laýyk gelmegini üpjün etmek üçin zerur düzedişler ediň. Iň oňat täsir galdyryň we marka filosofiýaňyzy takyk beýan ediň.

peoductsmanager

Önümçiligi dolandyrmak

“Color-P” -de ýokary hilli çözgütler bilen üpjün etmek üçin ýokardan we daşardan gitmegi maksat edinýäris. Lnk Dolandyryş ulgamy Takyk reňk döretmek üçin elmydama her syýa mukdaryny ulanýarys. pudak standartlaryna.Eltip bermek we inwentar dolandyryşy Wel'l logistikaňyzy birnäçe aý öňünden meýilleşdirmäge we inwentarlaryňyzyň her tarapyny dolandyrmaga kömek eder.Saklamak ýükünden boşadyň we bellikleri we paketleriň sanawyny dolandyrmaga kömek ediň.

Şengtair

Ekologiýa taýdan arassa

Önümçiligiň her ädiminde biz siziň bilen.Çig mal saýlamakdan tä çap edilýänçä ekologiýa taýdan arassa proseslere buýsanýarys.Diňe býudjetiňize we meýilnamaňyza dogry zat bilen tygşytlamagy amala aşyrmak bilen çäklenmän, markaňyzy durmuşa geçireniňizde ahlak kadalaryny goramaga çalyşyň.

Durnuklylyk goldawy

Markaňyzyň islegine laýyk gelýän durnukly bellikleriň täze görnüşlerini ösdürmegi dowam etdirýäris

we galyndylaryňyzy azaltmak we gaýtadan işlemek maksatlaryňyz.

Suwly syýa

Suw esasly syýa

gant şugundyry

Şeker gapagy

soýalan syýa

Soya esasly syýa

Poliester ýüplük

Poliester ýüplük

Organiki pagta

Organiki pagta

Zygyr

Zygyr

LDPE

LDPE

Ezilen daş

Ezilen daş

Cornstarch

Cornstarch

Bambuk

Bambuk

Onýyllyk tejribämizi belligiňize we gaplama marka dizaýnlaryna getiriň.