Durnuklylyk

c01a1880

Bütin ömrüň dowamynda durnuklylyk

Durnukly ösüş “Color-P” döredileli bäri baky mowzuk.Özümiziň ýokary hilli ösüşimiz üçin bolsun ýa-da daşky gurşawyň durnuklylygy we sosial abadançylyk üçin bolsun, bularyň hemmesi içerden durnukly ösüş kärhanasyny gurmagy talap edýär.Hytaýyň rehimsiz ykdysady ösüşi döwri geçdi, indi biziň ýaly belli bir göwrümli hytaý kärhanalarynyň köpüsi Hytaýda öndürilen zatlaryň hemmesini netijelilige we hiline gönükdirmek üçin bilelikde işleýär.Bu durnukly ösüş bilen aýrylmaz bolmalydyr.

2022-nji ýylda daşky gurşawy goramak boýunça öňdebaryjy enjamlar we jemgyýetçilik jogapkärçiliginiň halkara derejesinde ykrar edilmegi, daşky gurşawy goramak we beýleki zawodlary barlamak we sertifikatlaşdyrmak arkaly standartlaşdyrylan zawodyň täze nesline kämilleşip, täze zawoda geçeris.Reňk-P çap etmek we gaplamak, materialdan, suwdan we energiýa sarp edilişinden uglerod täsirine çenli ekologiýa taýdan täsirli.Durnukly ösüşi goldamak üçin möhüm çeşmeler etdik.

Durnuklylyk tagallalary

Ekologiýa taýdan arassa MATERIAL

Bilelikde öňe gitmek üçin özümiz üçin ýokary standartlary, üpjün edijilerimiz üçin ýokary standartlary goýýarys.Häzirki wagtda rec gaýtadan işlenen we ekologiýa taýdan arassa materiallaryň hili ep-esli ýokarlandy.Has gowy daşky gurşaw materialyny ulananyňyzdan soň, umumy görnüş we duýgy elmydama ýalpyldawuk görünmeýär we däne duýulmaýar.Markanyňyzyň hiline laýyk gelýän görnüşe we duýga ýetmek üçin gaýtadan işlenen materiallara dürli bezegler we reňkli programmalar ulanylyp bilner.Egin-eşik bellikleriňiz we önüm gaplamak üçin ulanyp boljak dürli ekologiýa taýdan arassa we dowamly materiallarymyz bar.Durnukly önüm opsiýalarymyzda dokalan ýazgylar, ideg bellikleri, dokma ýazgylary, swing biletleri, asma bellikleri, lentalar we markaly gaplamalar bar.Teklip edilýän aralyklary we wariantlary ara alyp maslahatlaşmakdan hoşal.Başlangyç ösüş döwründe ekologiýa taýdan arassa we durnukly material wariantlarynyň zerurlygyny aýdyň.

kagyz

Kagyz (bambuk kagyzy we kraft): Gaýtadan ulanylýar we biodegrirlenip bilner, sarp edişden soňky materiallardan öndürilýär we FSC (Zawod Dolandyryş Geňeşi) görkezmelerine eýerýäris.

Daş kagyz1

Daş kagyz“agaçsyz” we gurluşyk pudagynyň galyndy materiallaryndan alynýan kalsiý karbonatdan öndürilýär.Daş kagyzyň ulanylmagy diňe bir agaçlary we suwy tygşytlamaz, önümçilik wagtynda az uglerod zyňyndylaryny hem tygşytlar.

Organiki süýüm

Organiki süýüm (pagta we zygyr) gaýtadan işlenip bilinýän, täzelenip bilýän we 100% biodegrirlenip bilinýän mata, ýaşyl energiýadan geçýär we ahlakly, dowamly we ekologiýa taýdan arassa tebigy marka çözgüdini hödürleýär.

Soyink

Soy Ink issoýa ýagyndan ýasalan senagat çaphana syýa.Soýa syýa biraz arassalanan soýa ýagy we pigment, rezin we beýleki goşundylar garylýar.Ösümlik ýaglaryny nebit bilen çalyşmak, gazylyp alynýan ýangyçlaryň ulanylyşyny azaltdy we ýer baýlyklarynyň kynçylyklaryny ýeňilleşdirdi.Adaty nebit esasly süýümler bilen deňeşdirilende, soýa esasly süýümler ekologiýa taýdan arassa we galyndylary gaýtadan işlemek üçin amatly hasaplanýar, şeýle hem has açyk reňklere we syýa az bolýar.

Ekologiki önümçilik prosesi

Reňk-P elektrik we energiýanyň bahasyny kesgitleýär we oňa degişli galyndylar kompaniýamyzyň işine zyýanly hökmünde garalmalydyr.Elbetde, umumy uglerod aýak yzynyň durnuklylygynyň etiki jogapkärçiligini we önümçilik işlerimizdäki galyndylary azaltmagyň zerurlygyny öz üstümize alýarys.

Çap ediş enjamlaryny dowam etdiriň

Çap ediş enjamlarynyň iň gowy iş ýagdaýyna ýetmegini dowam etdiriň
Enougheterlik çaphana enjamlaryna hyzmat etmek enjamlaryň näsazlygyny peseldýär we ýokary hünär derejesini kesgitleýär.Şeýle ýokary şowsuzlyk derejesi bilen getirilýän sarp edilýän zatlaryň isrip edilmeginiň öňüni aldyk we müşderileriň arasynda ýokary abraý gazandyk.

Hakyky inwentar dolandyryş
Hakyky wagt inwentar maglumatlarynyň maglumatlaşdyryş dolandyryşy hakyky önümçilige has ýakyn.Hakyky önümçilikde çig malyň sarp edilmegi maglumatlara laýyk gelmese, taparys.Reňk-P ammar ýörelgesine "ilki bilen, ilki çyk" ýörelgesine berk eýerýär, bu sarp edilýän zatlaryň saklanyş wagtyny gysgaldýar we sarp edilýän zatlaryň gutarmagy sebäpli döreýän galyndylardan gaça durýar.
“Color-P”, energiýany sarp etmek we inwentar dolandyryş bilen gözegçilik etmek bilen, aşaky işimize durnuklylygy ýokarlandyrmagyň ahlak we ahlak taraplaryny yglan edýär, gündelik iş prosesine we önümçilik tejribesine amaly netijeliligi girizýäris.

Hakyky wagt sanawy

Zawodymyzyň we işleýän toparyň esasy sürüjisi - Durnuklylyk

Biz berk tejribe kodeksine eýerýäris we ýer we onuň üstünde ýaşaýan adamlar üçin jogapkärçiligimizi bilýändigimiz üçin zawodda we önümleriň barlag şahadatnamalaryna wagt we pul goýýarys.

OKEO TEX

OEKO-TEX® tarapyndan STANDART 100

OEKO-TEX® şahadatnamamyza ähli önüm derejesinde çig, ýarym taýýar we taýýar dokma önümlerinde garaşsyz synag bilen täze önüm diapazonlaryny goşmagy dowam etdirýäris.

FSC

Tokaý dolandyryjy geňeşi

FSC® kepillendirilen önümlerimize göz aýlaň.FSC®-COC, tokaýdan bazara çenli üpjünçilik zynjyry boýunça zawodymyzyň önümçilik ýoluny tassyklady.

GRS

GLOBAL RECYCLED STANDARD

GRS, gaýtadan işlenen mazmuny üçünji tarap sertifikatyna, gözegçilik zynjyryna, sosial we daşky gurşaw tejribelerine we himiki çäklendirmelere talaplary kesgitleýän halkara, meýletin, doly önüm standarty.